Chuyên mục: Xác suất thống kê |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Xác suất thống kê | 26
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Thực hiện một phép thử tung 2 con xúc xắc, rồi ghi lại số chấm xuất hiện trên mỗi con. Gọi x, y là số chấm xuất hiện tương ứng trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Ký hiệu không gian mẫu Ω = {(x, y) : 1 ≤ x, y ≤ 6}. Hãy liệt kê các phần tử của các sự kiện sau:

(a) A : “tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 8”;
(b) B : “có ít nhất một con xúc xắc ra mặt 2 chấm”;
(c) C : “con xúc xắc thứ nhất có số chấm lớn hơn 4”;
(d) A + B, A + C, B + C, A + B + C, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn;
(e) AB, AC, BC, ABC, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn.

ID: 14078
Xem đáp án

Câu 2

Cho phương trình x + y + z = 100. Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm:

(a) nguyên dương;
(b) nguyên không âm.

ID: 14076
Xem đáp án

Câu 3

Có 20 sinh viên. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 sinh viên (không xét tới tính thứ tự) tham gia câu lạc bộ Văn và 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán trong trường hợp:

(a) một sinh viên chỉ tham gia nhiều nhất một câu lạc bộ;
(b) một sinh viên có thể tham gia cả hai câu lạc bộ.

ID: 14074
Xem đáp án

Câu 4

Từ một bộ bài tú lơ khơ 52 cây rút ngẫu nhiên và không quan tâm đến thứ tự 4 cây. Có bao nhiêu khả năng xảy ra trường hợp trong 4 cây đó:

(a) đều là át;
(b) có duy nhất 1 cây át;

(c) có ít nhất 1 cây át;
(d) có đủ 4 loại rô, cơ, bích, nhép.

ID: 14072
Xem đáp án

Câu 5

Có 6 bạn Hoa, Trang, Vân, Anh, Thái, Trung ngồi quanh một bàn tròn để uống cà phê, trong đó bạn Trang và Vân không ngồi cạnh nhau.

(a) Có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế là không phân biệt?
(b) Có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế có phân biệt?

ID: 14070
Xem đáp án