Chuyên mục: Giải tích 1 - Giới hạn hàm số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Giới hạn hàm số 21
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tính giới hạn \[\mathop {\lim }\limits_{\left( {x;y} \right) \to \left( {0;0} \right)} \frac{{2{x^4} + {y^4}}}{{{x^2} + 2{y^2}}}\].

Xem đáp án

Câu 2

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{\scriptstylex \to 0\atop\scriptstyley \to 0} \frac{{y{e^x} – x{e^y} – y + x}}{{{x^2} + {y^2}}}\)

Xem đáp án

Câu 3

Tìm miền giá trị của các hàm số \[y = \arctan ({e^x})\]

Xem đáp án

Câu 4

Tìm miền giá trị của các hàm số \[y = \arctan ({e^x})\]

Xem đáp án

Câu 5

Tìm miền giá trị của các hàm số \[y = \arctan ({e^x})\]

Xem đáp án