Chuyên mục: Giải tích 3: Chương 2: Phương trình vi phân

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Chương 2: Phương trình vi phân 0
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ = {\left( {2022x + 2021y + 1} \right)^2}\)

Xem đáp án

Câu 2

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ = \frac{{{x^2}}}{{y\left( {1 – {x^3}} \right)}}\)

Xem đáp án

Câu 3

Giải phương trình vi phân sau:

\(\left( {y + {e^y}\cos x} \right)dx + \left( {x + {e^y}\sin x} \right)dy = 0\)

Xem đáp án

Câu 4

Giải phương trình vi phân sau:

\(\left( {x – y} \right)y’ = 2y\)

 

Xem đáp án

Câu 5

Giải phương trình vi phân sau:

\[y’ = {y^2} + \frac{1}{{4{x^2}}},{\rm{ }}y\left( 1 \right) = 0\]

 

Xem đáp án