Chuyên mục: [Grammar] Danh động từ

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Grammar] Danh động từ 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

139.

combining

enhancing

cleaning

reassigning

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Notes on the’ ______ of the merger of LN Bank and East Way Bank will be included in the meeting minutes.

financially

financing

financial

financed

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Ms. Turner is in charge of —— the organization of records in the human services department.

improve

improved

improving

improvement

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

After _____ the neighborhood, Mr. Park decided not to move his café to Thomasville.

evaluation

evaluate

evaluating

evaluated

Xem đáp án