Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi từ vựng |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi từ vựng | 96
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

146.

offers

schedules

classes

amounts

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

145.

after all

again

as well

since

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

141.

popular

delicate

mild

unavailable

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

137.

Rather

Soon

After all

That is

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

135.

taken

driven

earned

decided

Xem đáp án