Chuyên mục: [Grammar] Tính từ |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Grammar] Tính từ | 106
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

141.

popular

delicate

mild

unavailable

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Krit Pinthong’s new mystery novel is the most widely _______ book of the year.

estimated

anticipated

assumed

predicted

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


All cars built by Roadway Motors come _______ with an alarm reminding drivers to buckle their seat belts.

equips

equipped

equipping

equipment

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Mykos Auto Makers agreed to grant long¬term factory employees _______ vacation time.

exhausted

every

extended

any

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

138.

modern

optional

inflated

further

Xem đáp án