Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi từ loại |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi từ loại | 23
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

138.

suggesting

suggested

suggestions

suggests

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

146.

verify

verifies

verifiability

verification

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

133.

simple

simplest

simplify

simply

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

137.

regular

regularly

regulate

regulation

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

146.

compete

competition

competitive

competed

Xem đáp án