Chuyên mục: [Grammar] Mệnh đề quan hệ |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Grammar] Mệnh đề quan hệ | 14
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

133.

can be

that are

and being

that had been

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

135.

taken

driven

earned

decided

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


For questions _______ to the use of personal time off, please contact Ms. Matz in the human resources department.

relate

related

relation

relates

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Mr. Tanaka was so pleased by the quarterly performance report ______ he canceled the weekly updates.

in case

which

that

seldom

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

131.

locate

located

locates

locationz

Xem đáp án