Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi ngữ pháp |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 6] Câu hỏi ngữ pháp | 59
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

140.

This is a hassle_free return policy.

Always check your receipt.

They cannot be exactly replicated.

Extra shipping charges may apply.

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

142.

If not

Likewise

Therefore

On the contrary

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

133.

can be

that are

and being

that had been

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

132.

It

You

They

Everyone

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

143.

chooses

will choose

chosen

have chosen

Xem đáp án