Chuyên mục: [Grammar] Thì |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Grammar] Thì | 76
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

143.

chooses

will choose

chosen

have chosen

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


The owners of Rowecroft Porcelain _______ to begin production of casual dinnerware sets next month.

intend

intending

intentional

intentionally

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Last July, Rojas Rieper LLC _______ a grand opening celebration.

host

hosted

will host

is hosting

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


The Vaknis Group _______ all clients a flat consultation fee, to be paid in advance.

informs

considers

charges

suggests

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

145.

adjust

Interrupt

spend

allow

Xem đáp án