Chuyên mục: [Part 6] Hình thức: Thư điện tử/ thư tay (Email/ Letter)

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 6] Hình thức: Thư điện tử/ thư tay (Email/ Letter) 36
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

143.

chooses

will choose

chosen

have chosen

Xem đáp án

Câu 2

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

135.

file

packet

set

round

Xem đáp án

Câu 3

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

139.

speaking

presenting

performing

celebrating

Xem đáp án

Câu 4

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

135

versions

contests

equipment

partnerships

Xem đáp án

Câu 5

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

135.

accessing

access

accessory

accessed

Xem đáp án